Szkolenie biblioteczne służy dwóm celom:

  • Pozwala zaliczyć studentom pierwszego roku UW obowiązkowe Szkolenie Biblioteczne przez Internet
  • Jest przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą korzystać z zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Dzięki szkoleniu można się dowiedzieć

  • jak zapisać się do BUW
  • jakie są procedury formalne związane z korzystaniem z zasobów BUW
  • jakie zasoby są udostępnione i jak z nich korzystać, jakich innych usług dostarcza Biblioteka
  • jak korzystać z aparatu informacyjnego Biblioteki
  • gdzie można znaleźć potrzebne nam książki lub czasopisma


UWAGA
:
aby zapisać się na szkolenie biblioteczne należy wypełnić krótki formularz oraz podać klucz dostępu. Kluczem tym jest słowo buw.

Wszyscy studenci Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczynający naukę zobowiązani są do zaliczenia przedmiotu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanego dalej szkoleniem BHP. Powyższy wymóg wynika z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 126, poz. 897).

Program Szkolenia BHP obejmuje:
1)      bezpieczeństwo i higienę pracy,
2)      elementy prawa pracy,
3)      ochronę przeciwpożarową,
4)      pierwszą pomoc w razie wypadku.

Po zakończeniu modułu student:
1)      zna zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
2)      zna treść wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy,
3)      zna zasady ochrony przeciwpożarowej,
4)      zna zasady udzielania pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku.

Szczegóły odnośnie organizacji szkolenia 2019/2020 zawarte są w piśmie Pani Prorektor ds. Studenckich.

UWAGA: aby zapisać się na szkolenie BHP należy podać klucz dostępu. Kluczem tym jest
słowo bhp
Uwaga: wszelkie pytania, prośby o pomoc oraz zgłoszenia problemów prosimy kierować na
adres e-mail: bhp-pomoc@uw.edu.pl

All students of the University of Warsaw who start their studies are obliged to pass the subject of occupational health and safety, hereinafter referred to as OSH training. The above requirement results from the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 5 July 2007 on occupational safety and health in universities (Journal of Laws No. 126, item 897).

The Health and Safety Training Program includes:
1) health and safety at work,
2) elements of labor law,
3) fire protection,
4) first aid in the event of an accident.

After completing the module student:
1) knows the rules on health and safety at work,
2) knows the content of selected issues in the field of labor law,
3) knows the rules of fire protection,
4) knows the rules of first aid in the event of an accident.

Details about the organization of the training 2019/2020 are contained in the letter of the Vice-Rector for Student Affairs.

ATTENTION: To sign up for an occupational health and safety course, you must provide an access key. The key is the word bhp
Please note that any questions, requests for help and problems are addressed to bhp-pomoc@uw.edu.pl

Wszyscy studenci Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczynający naukę zobowiązani są do zaliczenia przedmiotu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanego dalej szkoleniem BHP. Powyższy wymóg wynika z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 126, poz. 897).

Program Szkolenia BHP obejmuje:
1)      bezpieczeństwo i higienę pracy,
2)      elementy prawa pracy,
3)      ochronę przeciwpożarową,
4)      pierwszą pomoc w razie wypadku.

Po zakończeniu modułu student:
1)      zna zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
2)      zna treść wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy,
3)      zna zasady ochrony przeciwpożarowej,
4)      zna zasady udzielania pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku.

Szczegóły odnośnie organizacji szkolenia 2018/2019 zawarte są w piśmie Pani Prorektor ds. Studenckich.

UWAGA: aby zapisać się na szkolenie BHP należy podać klucz dostępu. Kluczem tym jest
słowo bhp
Uwaga: wszelkie pytania, prośby o pomoc oraz zgłoszenia problemów prosimy kierować na
adres e-mail: bhp-pomoc@uw.edu.pl

All students of the University of Warsaw who start their studies are obliged to pass the subject of occupational health and safety, hereinafter referred to as OSH training. The above requirement results from the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 5 July 2007 on occupational safety and health in universities (Journal of Laws No. 126, item 897).

The Health and Safety Training Program includes:
1) health and safety at work,
2) elements of labor law,
3) fire protection,
4) first aid in the event of an accident.

After completing the module student:
1) knows the rules on health and safety at work,
2) knows the content of selected issues in the field of labor law,
3) knows the rules of fire protection,
4) knows the rules of first aid in the event of an accident.

Details about the organization of the training 2018/2019 are contained in the letter of the Vice-Rector for Student Affairs.

ATTENTION: To sign up for an occupational health and safety course, you must provide an access key. The key is the word bhp
Please note that any questions, requests for help and problems are addressed to bhp-pomoc@uw.edu.pl