Semestralne przedmioty ogólnouniwersyteckie przez internet.  Są to fakultatywne kursy do wyboru, dostępne poprzez rejestrację żetonową w USOS.